Bekendmaking van een meldingsakte- Huldenberg - Holstheide9 - Vanachter

Dossiernummer: 2021/144/MEL

Omgevingsloket: OMV_2021163475

 

Gegevens van de bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

Procedure:

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingende exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Onderwerp: plaatsen afdak/terraspverkapping

Gegevens over de aanvrager:

Els Vanachter, Holstheide 9, 3040 Huldenberg

Gegevens over de locatie:

Straat en nummer en busnummer: Holstheide 9

Postcode en gemeente: Holstheide 9 te 3040 Huldenberg

Kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie C nr. 413C2

Gegevens over de beslissing:

Datum van het besluit: 28 oktober 2021

Beslissing: aktename

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:

De beslissing ligt 5 november 2021 tot 4 december 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken of omgevingsloket.

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

- het college van burgemeester en schepenen

- de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

 

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

2. het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;

3. het voorwerp van het beroep;

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

 

U bent een rolrecht verschuldigd van:

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen


;