Bekendmaking van een omgevingsvergunning- Huldenberg - Leuvensebaan244A en 244B - Delang

Dossiernummer: 2021/131/SH

Omgevingsloket: OMV_2021147520

 

Gegevens van de bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

Procedure: Vereenvoudigde procedure

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingende exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Onderwerp: tuinhuis

Gegevens over de aanvrager:

Luc Delang, Leuvensebaan 244, 3040 Huldenberg

Gegevens over de locatie:

Straat en nummer en busnummer: Leuvensebaan 244A en 244B

Postcode en gemeente: Leuvensebaan 244A en 244B, allen te 3040 Huldenberg

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie C nrs. 113M en 113N

Gegevens over de beslissing:

Datum van het besluit: 9 november 2021

Beslissing: voorwaardelijk vergund

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:

De beslissing ligt 16 november 2021 tot 15 december 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken of omgevingsloket.

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) ,

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan vanaf de datum van aanplakking.  Deze dag is niet inbegrepen.

 

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van Huldenberg

 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: OMV_2021147520

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

5. of u gehoord wenst te worden.

 

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de Provincie Vlaams-Brabant met als referentie OV –Huldenberg – uw naam - beroep en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

 

De wettelijke bepalingen tot instellen van een beroep zijn vastgesteld in het decreet betreffende de omgevingsvergunning en in het besluit van de Vlaamse Regering


;